περίληψη Πρότασης

Το αντικείμενο του έργου, στο πλαίσιο της βιομηχανικής έρευνας, είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου λήψης αποφάσεων για την επιτυχή διαχείριση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών και των επιπτώσεων των ακραίων κυματικών επεισοδίων, με έμφαση στις παραλιακές ζώνες με τουριστικό ενδιαφέρον, στο πλαίσιο προσαρμογής στην ήδη εκδηλωμένη κλιματική μεταβλητότητα ή/και αλλαγή (ΚΜ&Α). Το εργαλείο αξιολογεί τους φυσικούς παράγοντες, την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα καθώς και τα διαθέσιμα μέτρα αντιμετώπισης υπό το πρίσμα κόστους-οφέλους και με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων της ΚΜ&Α. Σημειώνεται ότι το εργαλείο σχεδιάζεται να ανταποκρίνεται τόσο στη διάβρωση (ως φυσική καταστροφή) όσο και σε αυτή που οφείλεται σε ανθρώπινη (άστοχη) παρέμβαση, αλλά και στην ΚΜ&Α (π.χ. άνοδος θαλάσσιας στάθμης, ακραία κυματικά επεισόδια).  

Η καινοτομία της πράξης αυτής συνίσταται στη δημιουργία ενός πολύ-παραμετρικού εργαλείου λήψης αποφάσεων (ILIDA_ΚΙΤ) σχετικών με τον μετριασμό των επιπτώσεων και της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή, όσον αφορά στη παράκτια διάβρωση και τα ακραία κυματικά επεισόδια, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. Το ILIDA_ΚΙΤ στηρίζεται σε πολλαπλά επίπεδα πληροφορίας οργανωμένα σε μία πολυθεματική διαδραστική πλατφόρμα σε περιβάλλον GIS που μέσω της ανάπτυξης μιας σειράς κατάλληλων δεικτών (περιβαλλοντικών, ανθρωπογεωγραφικών, οικονομικών) παραμετροποίησης. Ο τελικός σκοπός και η καινοτομία του Εργαλείου συνίσταται στην επιλογή της ορθής – καταλληλότερης παρέμβασης (ένταση, μέγεθος, χρονικός ορίζοντας), με βάση τη σχέση κόστους-οφέλους, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης. 

 

 

Η χρησιμότητα του εργαλείου βασίζεται στο γεγονός ότι αφενός απάντα στο εάν απαιτείται παρέμβαση ή όχι και, εάν απαιτείται, τι είδους (ήπια ή σκληρή τεχνική) και αφετέρου είναι δομημένο σε ένα πληροφορικό περιβάλλον (WEB-GIS), με δυνατότητα προσαρμογής του στις εκάστοτε συνθήκες και δεδομένα. Έτσι έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει προς την σωστή απόφαση της παρέμβασης, με αντικειμενικό (αυτοματοποιημένο) τρόπο, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μελέτες ή μελέτες που οδηγούν σε αναποτελεσματικά έργα. 

Η εμπορική αξιοποίηση του, αφορά τους Φορείς διακυβέρνησης, Γραφεία Περιβαλλοντικών Μελετών για έργα και κατασκευές στη παράκτια ζώνη, Επενδυτικές εταιρείες και Γραφεία Συμβούλων σχετικών με τον παράκτιο τουρισμό, αλλά και σε επίπεδο σχεδιασμού (π.χ. πολεοδόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων), την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, κλπ. Επίσης το εργαλείο θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από την ακαδημαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και από φορείς εκτός Ελλάδος, των οποίων οι ακτές να διέπονται από μικρό ύψος παλίρροιας.

Για την υλοποίηση του έργου συμπράττουν τρείς φορείς, με την ανάληψη του Συντονισμού από την εταιρεία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και ειδικότερα από τον κ. Σωτήριο Λιάρο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σεραφείμ Πούλο (Ινστιτούτο Υποολογιστικών Μαθηματικών (ΙΤΕ), μέσω του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας),και το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ), με Ε.Υ. τον Ι. Αλεξόπουλο και συμμετέχοντα τον Καθηγητή Ακτομηχανικής Θ. Καραμπά (ΑΠΘ).

Skip to content