ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ενότητα Εργασίας 1

Παραδοτέο 1.1

Αξιολόγηση και ποιοτική αποτίμηση της συνεισφοράς των φυσικών (γεωλογικών, υδροδυναμικών) παραγόντων και της ανθρώπινης παρέμβασης στη μορφολογική εξέλιξη των ακτών/παραλιών.
Αναπτύσσεται η βέλτιστη μεθοδολογική προσέγγιση για την αποτίμηση της συνεισφοράς των φυσικών παραγόντων (γεωδυναμικοί, μορφολογικοί, ωκεανογραφικοί) που διαμορφώνουν το γεωπεριβάλλον της παράκτιας ζώνης (με έμφαση στις παράκτιες γεωμορφές) και έχουν άμεση σχέση με την τρωτότητα ως προς τη παράκτια διάβρωση και την εκδήλωση των ακραίων κυματικών επεισοδίων. Ακολούθως, αξιολογείται η ανθρώπινη παρέμβαση στην εξέλιξη της παράκτιας ζώνης (γεωμορφές) είτε οι (α) άμεσες, όπως είναι οι παράκτιες κατασκευές, η απομάκρυνση υλικού (παράνομη αμμοληψία) κλπ, είτε οι (β) έμμεσες όπως φράγματα ποταμών, η υπερ-άντληση υδροφόρου ορίζοντα (καθιζήσεις) που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του παράκτιου αναγλύφου και ενδεχομένως και της τρωτότητας του ως προς την ΠΔ και τα ΑΚΕ. Στο πλαίσιο του Παραδοτέου θα διερευνηθεί εάν είναι μεθοδολογικά εφικτή η σχετική ποσοτικοποίηση των προαναφερόμενων παραμέτρων των φυσικών παραμέτρων και ανθρώπινων παρεμβάσεων.

Παραδοτέο 1.2

Κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή σχετικά με τη ΠΔ και την εκδήλωση των ΑΚΕ.
Επιλέγεται η καταλληλότερη μεθοδολογία εκτίμησης της τρωτότητας και της απαιτούμενης προσαρμοστικότητας στη κλιματική αλλαγή και ειδικότερα όσον αφορά: (α) την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, (β) τις θαλάσσιες καταιγίδες (αύξηση συχνότητα εμφάνισης, έντασης, αλλαγή διεύθυνσης) και (γ) την μετεωρολογική παλίρροια των οποίων η επίπτωση θα είναι η παροδική ή μόνιμη επίκληση της παράκτιας περιοχής και η απαίτηση αναπροσαρμογής των υφιστάμενων έργων και κατασκευών στην νέα κατάσταση. Για την εκτίμηση της τρωτότητας της παραλιακής ζώνης ως προς την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης θα επιλεγεί η πλέον κατάλληλη μεθοδολογία από τις υφιστάμενες (π.χ. BVI: Beach Vulnerability Index (Alexandrakis & Poulos, 2013), ενώ η απαιτούμενη προσαρμοστικότητα θα εκτιμηθεί από την απώλεια παραλιακής γης (οπισθοχώρηση ακτογραμμής) για την οποία η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει μορφοδυναμικές προσομοιώσεις όπως αυτές των Bruun (1988), Εdelman (1972), Dean (1991) το μοντέλο SBEACH (Larson and Κraus, 1989), και τα ομοιώματα των Καραμπάς κ. ά. (2015), Karambas and Samaras (2017) για τα διαφορετικά σενάρια της κλιματικής αλλαγής (IPCC, 2013) Η διερεύνηση της τρωτότητας της παραλίας ως προς τις θαλάσσιες καταιγίδες θα γίνει μέσω της εκτίμησης της κατάκλυσης των παράκτιων περιοχών λόγω της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της συνέργιας της αστρονομικής παλίρροιας, μετεωρολογικής παλίρροιας (storm surge) και της αναρρίχησης κυματισμών. Η εκτίμηση θα βασιστεί στην εφαρμογή υφιστάμενων μοντέλων αλλά και εμπειρικών σχέσεων της Διεθνούς Βιβλιογραφίας (http://www.thalis- ccseawavs.web.auth.gr/el/).

Παραδοτέο 1.3

Αναγνώριση Αντικτύπου της ΠΔ και των ΑΚΕ στο παράκτιο οικοσύστημα.
Στο Παραδοτέο παρουσιάζεται και καταγράφεται η επιστημονική γνώση γύρω από τις επιπτώσεις της διάβρωσης των ακτών στο οικοσύστημα στο οποίο ανήκουν. Για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να εντοπιστεί η σχέση της ύπαρξης και χρήσης της παραλίας με τις υπόλοιπες λειτουργίες του οικοσυστήματος της εγγύς παράκτιας ζώνης. Έχοντας καταγράψει τις σχετικές διασυνδέσεις μεταξύ της μορφολογικής εξέλιξης της παράκτιας ζώνης και της παρουσίας του ανθρώπου αναπτύσσεται μεθοδολογία (π.χ. Turner et al., 1996; Dugan et al., 2008) για το πως θα επηρεαστούν οι διάφορες συνιστώσες του οικοσυστήματος από τη παράκτια διάβρωση και τα ακραία κυματικά επεισόδια (παράκτια πλημμύρα). Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που παρουσιάζουν οι σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών των παραγόντων σε διαφορετικού τύπου οικοσυστήματα (Holland κ.ά. 2010), οι μήτρες θα προσαρμοστούν σε διαφορετικούς τύπους οικοσυστήματων και κυρίως σε αυτά που συναντώνται στον ελληνικό χώρο (ακτές με δομημένο χώρο, ακτές σε εκβολής ποταμών, ακτές με προστατευόμενες περιοχές). Οι μήτρες συσχέτισης θα αποτυπώνουν την πιθανότητα επίπτωσης της ΠΔ και ΑΚΕ (χωρική – ποσοτική (εκτίμηση κινδύνου)) και στο σύνολο των παραγόντων (αβιοτικών και βιοτικών) του οικοσυστήματος. Το μέγεθος της επίπτωσης θα αποδοθεί μέσω ποιοτικής βαθμονόμησης (1:πολύ μικρή, 2:μικρή, 3: μέτρια, 4:μεγάλη, 5:πολύ μεγάλη) η οποία θα βασιστεί στις αντίστοιχες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας και των προηγούμενων συναφών έργων.

Παραδοτέο 1.4

Καταγραφή του Θεσμικού Διαχειριστικού Πλαισίου και των διαχειριστικών πρακτικών.
Στόχος του Παραδοτέου είναι η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που αφορά γενικά την παράκτια ζώνη και θα αξιολογηθούν οι πρωτοβουλίες, σχέδια, πολιτικές, βέλτιστες πρακτικές, σχετικές με τις τεχνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης που εντοπίζονται σε Ευρωπαϊκό, Μεσογειακό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού επιπέδου πλαίσια αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αναλυθούν οι Οδηγίες 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Strategic Environmental Assessment-SEA), 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρων, 2008/56/ΕΚ περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), 2014/52/ΕΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (Environmental Impact Assessment-EIA) και 2014/89/ΕΚ περί θεσπίσεως πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (Integrated Coastal Zone Management). Στόχος των παραπάνω πλαισίων είναι η παροχή κατευθύνσεων για την προστασία και βιώσιμη ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε Μεσογειακό επίπεδο, η Συνθήκη της Βαρκελώνης και συγκεκριμένα το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης θα αναλυθεί προκειμένου να εξετασθούν οι προτεραιότητές του σε σχέση με την περιοχή μελέτης και τα προβλήματα που αφορούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της παράκτιας ζώνης και εντοπίζονται σε αυτή. Συμπληρωματικά προς στο Πρωτόκολλο ΟΔΠΖ θα εξετασθεί η Στρατηγική της Μεσογείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σε εθνικό επίπεδο, μια σειρά από νομικά πλαίσιο και κατευθύνσεις σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα καλύπτουν σχετικά –με το αντικείμενο της έρευνας- ζητήματα όπως ο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Νόμος 2742/99 για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη που περιλαμβάνει το Γενικό Πλαίσιο, τα Ειδικά Πλαίσια και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ο Ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας, ο N. 3983/2011 για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ και ο Ν. 4269/2014-Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση −Βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο Περιφέρειας θα εξετασθούν τα αναθεωρημένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Επίσης θα προσδιοριστούν μοντέλα (μεθοδολογικές προσεγγίσεις) – εργαλεία για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του παράκτιου περιβάλλοντος (π.χ. D-P-S-I-R).

Παραδοτέο 1.5

Μεθοδολογία χωρικής οριοθέτησης του κρίσιμου παραλιακού χώρου εφαρμογής του εργαλείου.
Διαμορφώνεται η μεθοδολογία χωρικής οριοθέτησης του κρίσιμου παραλιακού μετώπου έρευνας και η έκταση των στοιχείων και πληροφοριών (αβιοτικών και βιοτικών) που πρέπει να συλλεχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου. Η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί αξιοποιεί τις εκροές των παραδοτέων Π1.1 (φυσικοί και ανθρωπογενείς παράμετροι) αλλά και του Π1.4 (θεσμικό πλαισιο διαχείρισης ) και θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής του σε περιβάλλον Γ.Σ.Π.

Παραδοτέο 1.6

Έκθεση ενεργειών διάχυσης και επικοινωνίας.
Ενέργειες διάχυσης και επικοινωνίας , όπως ο σχεδιασμός του λογοτύπου και της ταυτότητας του έργου, η ανάπτυξη της πληροφοριακής ιστοσελίδας του έργου και οι ενέργειες για την παρουσία του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχή σε ημερίδες και «forum” σχετικές είτε με τη διαχείριση παρακτιας ζώνης, ειτε με τεχνικές παρεμβάσεις είτε αφιερωμένες στα αντικείμενα (φαινόμενα) της παράκτιας διάβρωσης και των ακραίων κυματικών επεισοδίων.

Ενότητα Εργασίας 2

Παραδοτέο 2.1

Γεωλογικά – Γεωμορφολογικά – Ωκεανογραφικά – Οικολογικά χαρακτηριστικά – Φυσικό απόθεμα.
Στο παραδοτέο αυτό αναπτύσσεται η μεθοδολογία αναγνώρισης και καταγραφής των γεω-περιβάλλοντικών χαρακτηριστικών (κύριες γεωμορφές και οικοσυστήματα) που έχουν άμεση σχέση με τη ΠΔ και τα ΑΚΕ με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό και τη καταγραφή των φυσικών πόρων )(π.χ. παραλίες, οικότοποι,θίνες) και υπηρεσιών της φύσης (π.χ. ως προς το τουρισμό). Υπό το πρίσμα αυτό, διερευνώνται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θεματικά αφορούν στα παρακάτω: • Γεωλογία: Βασικοί λιθολογικοί σχηματισμοί με χρήση υφιστάμενων γεωλογικών χαρτών (ΙΓΜΕ) επιστημονικών εργασιών και αυτοψιών. Η υπεδαφική δομή μέσω π.χ. γεωηλεκτρικών (VES) και ηλεκτρομαγνητικών βαθοσκοπήσεων (ΤΕΜ), η σεισμική επικινδυνότητα, μέσω της επεξεργασίας υφιστάμενων στοιχείων ή /και τη χρήση π.χ. της μέθοδοy H/V Nakamura ή «σταθερού φασματικού λόγου» (SSR). • Γεωμορφολογία / Ιζηματολογία: Χάρτης με αποτύπωση των επιμέρους γεωμορφών (παραλίας, θινών) των κλίσεων ανάγλυφου μεταβολή θέση ακκτογραμμής, θα στηριχτεί στην μορφολογική αποτύπωση με χρήση RTK, επεξεργασία αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ, δορυφορικών εικόνων, με UAV και εφαρμογή του εργαλείου DSAS (Thieler, et al., 2009).. H βυθομετρία της θα εξαχθεί από υφιστάμενους βυθομετρικούς χάρτες και επιτόπου βυθομετρήσεις. Η ιζηματολογία (κοκκομετρία) της παραλιακής ζώνης που θα γίνει με συλλογή και κοκκομετρική επεξεργασία (π.χ. ξηρή κοσκίνιση κατά Folk (1974)επιφανειακών δειγμάτων ιζήματος. • Ωκεανογραφία: Το κυματικό καθεστώς θα περιγραφεί με βάση τη μεθοδολογική εργασία πρόγνωσης του U.S. Army Corps of Engineers (2002), αλλά και αξιοποιώντας υφιστάμενα μεταδεδομένα (π.χ. βάση ΕRΑ-ΙΝΤΕΡΙΜ). Τα κυματογενή ρεύματα κοντά στην ακτή θα διερευνηθούν μέσω προσομοιώσεων της διάθλασης των κυμάτων (π.χ. CEDAS, 2000) και η σχετιζόμενη με αυτά επιμήκης παράκτια στερεομεταφορά με ημι-εμπειρικές εξισώσεις (π.χ. Komar, 1998). Η αναρρίχηση των κυμάτων θα προσεγγιστεί με εφαρμογή υφιστάμενων εξισώσεων (π.χ. Stockτon and Holman, 2011). Σε πολύπλοκες βαθυμετρίες θα χρησιμοποιηθούν μαθηματικά ομοιώματα διάδοσης κυματισμών και εκτίμησης στεροεομεταφοράς (Καραμπάς, 2012, Karambas and Samaras (2017). • Οικοσύστημα: Θα γίνει καταγραφή, οριοθέτηση και περιγραφή των περιοχών NATURA 2000 με αξιοποίηση υφιστάμενου υλικού αλλά και των απαραίτητων αυτοψιών χερσαίων και υποθαλάσσιων ενδιαιτημάτων. Η καταγραφή και χαρτογράφηση του φυσικού αποθέματος της περιοχής μελέτης (π.χ. περιοχές φυσικού κάλους, ιαματικά λουτρά, οικοσύστημα παραλιών κλπ) ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΠΔ και ΑΚΕ. Η συγκέντρωση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, κειμένων πολιτικής και σχεδιασμού (Χωροταξικά και Πολεοδομικά Σχέδια) καθώς και από σχετικές μελέτες και βάσεις δεδομένων (π.χ. Μνημεία Πολιτιστικού και Φυσικού Ενδιαφέροντος-UNESCO, Βάση δεδομένων και γεωγραφικά δεδομένα των Εθνικώς Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας-CDDA).

Παραδοτέο 2.2

Ανθρωπο-γεωγραφικά – κοινωνικο-οικονομικά – πολιτιστικά χαρακτηριστικά (πολιτιστικό απόθεμα).
Σκοπός είναι να αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ποσοτικής μέτρησης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων το οποίο να δύναται να προσαρμοστεί στην περιοχή έρευνας και στην έλλειψη δεδομένων, όπου πιθανώς να παρουσιαστεί ως πρόκληση σε μια έρευνα χαμηλής χωρικής κλίμακας. Το περιεχόμενο του παραδοτέου είναι η καταγραφή του κοινωνικοοικονομικού προφίλ της περιοχής μέσω της καταγραφής και της αξιολόγησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Αρχικώς, θα καταγραφούν τα βασικά δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Επιπλέον, θα εντοπιστούν οι χρήσεις γης και οι βασικές υποδομές (μεταφορικές, ενεργειακές, τηλεπικοινωνιακές κ.α.) λαμβάνοντας υπόψη δορυφορικές εικόνες καθώς και τα υφιστάμενα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Στη συνέχεια θα εκτιμηθεί το ύψος της δραστηριότητας των οικονομικών κλάδων ώστε να αναδειχτούν οι κλάδοι οι οποίοι επηρεάζουν το κοινωνικοοικονομικό προφίλ της περιοχής. Για τη δόμηση του μεθοδολογικού πλαισίου συγκριτικής αξιολόγησης της σημαντικότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων θα αξιοποιηθούν προηγούμενες ερευνητικές εργασίες σχετικά με την καταγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές (Colgan , 2007; Νιαβής κ.ά 2016; Fernández-Macho et al., 2016). Επίσης, στοχεύει στην μεθοδολογική προσέγγιση της καταγραφής και χαρτογράφησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μελέτης (π.χ. αρχαιλογικόι χώροι) ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων άμεσων και έμμεσων της Π.Δ και των ΑΚΕ. Η συγκέντρωση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, από σχετικές μελέτες και βάσεις δεδομένων (π.χ. Μνημεία Πολιτιστικού και Φυσικού Ενδιαφέροντος-UNESCO).

Παραδοτέο 2.3

Θεσμικό Πλαίσιο διαχείρισης και χωροταξίας της παράκτιας ζώνης επιχειρησιακής εφαρμογής εργαλείου.
Ο προσδιορισμός του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για την περιοχή όπου θα δοκιμαστει επιχειρησιακα το εργαλείο, θα συμπεριλάβει τη καταγραφή μιας σειράς από πρωτοβουλίες, σχέδια και πολιτικές που εντοπίζονται σε Ευρωπαϊκό (π.χ. Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα νερά, Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, Οδηγία για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό), Μεσογειακό (π.χ. Συνθήκη της Βαρκελώνης - Πρωτόκολλο για τις προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα - Πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή), Εθνικό (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό), Περιφερειακό (Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) και Τοπικό (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) επίπεδο.

Παραδοτέο 2.4

Υφιστάμενες & μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.
Η καταγραφή της κλιματολογικής κατάστασης (παρόν κλίμα – βιόκλιμα) θα γίνει μέσα από τη συγκέντρωση των κλιματολογικών δεδομένων από το δίκτυο σταθμών (πρωτίστως της ΕΜΥ, αλλά και άλλων φορέων, όπως του Αστεροσκοπείου Αθηνών). Οι μελλοντικές μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων [2030-2050 και 2080-2100] θα εκτιμηθούν υπό το πρίσμα διαφορετικών σεναρίων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων (RCP4.5 και RCP8.5) με την εφαρμογή του περιοχικού αριθμητικού μοντέλου έρευνας και πρόγνωσης καιρού WRF, από το εθνικό κέντρο ατμοσφαιρικών ερευνών στις Η.Π.Α. (NCAR). Το WRF εφαρμόζει δυναμική υποκλιμάκωση, χρησιμοποιώντας τα παγκόσμια αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης ως αρχικές και οριακές συνθήκες για να προσομοιώσει περιοχικές μετεωρολογικές συνθήκες σε υψηλότερη οριζόντια χωρική ανάλυση, που στην εξεταζόμενη περίπτωση, θα φτάσει περίπου το 1km. Η επιβεβαίωση των προσομοιώσεων με τη πραγματικότητα (model validation) θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των επίγειων μετεωρολογικών σταθμών.

Παραδοτέο 2.5

Βάση δεδομένων σε ΓΣΠ (ανοικτής πρόσβασης).
Περιλαμβάνει την οργάνωση και καταχώρηση όλων των προαναφερόμενων πληροφοριών σε μια βάση δεδομένων σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. H αρχιτεκτονική της δημιουργίας της βάσης των γεω-χωρικών δεδομένων (GeoSpatial DataBase) είναι: (α) η χωρική καταγραφή και ψηφιοποίηση της υφιστάμενης πληροφορίας (π.χ. φυσιογραφικά χαρακτηριστικά, κοινωνικο-οικονομικά, πολιτιστικά, υποδομές), (β) η εισαγωγή περιγραφικής πληροφορίας με τη δημιουργία περιγραφικού πίνακα (αρχείο τύπου Spreadsheet ή Attribute Table) και τελικά τη διαμόρφωση οντοτήτων (features), (γ) η δημιουργία θεματικών επιπέδων (layers) για κάθε παράμετρο σε περιβάλλον GIS, (δ) η παραγωγή μετά από στατιστική επεξεργασία (π.χ. χρήση SPSS) μεταδεδομένων (metadata) και (ε) η δημοσιοποίηση / παροχή των δεδομένων στους χρήστες (π.χ. μέσω Web-browser).

Παραδοτέο 2.6

Δράσεις Δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.
Περιγράφονται οι δράσεις δημοσιοποίησης του έργου οι οποίες στοχεύουν: α) στην ενημέρωση – άντληση πληροφοριών από το ευρύ κοινού, β) στην ενημέρωση των επαγγελματιών και των φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με το έργο και γ) διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων. Τούτο θα επιτευχθεί με: Ι. Ενημέρωση του ευρύ κοινού (τοπικής κοινωνίας) - Τη συνεχώς ανανεωμένη και επικαιροποιημένη ιστοσελίδας του έργου, η οποία θα δημιουργηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη του Έργου και θα απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα, ενδιαφερόμενους φορείς και χρήστες και στο ευρύ κοινό - Ενημερωτικό φυλλάδιο των δράσεων του έργου (π.χ. με μορφή τριπτύχου). Θα περιλαμβάνει ενημερωτικό, χαρτογραφικό/φωτογραφικό υλικό καθώς και στοιχεία επικοινωνίας και παραπομπή στην ιστοσελίδα του έργου - Την οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης του κοινού - Δημιουργία Οδηγού φιλικών πρακτικών και τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση της παραλιακής διάβρωσης, που να περιγράφει (α) τα φυσικά και τα ανθρώπινα αίτια και (β) τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις για τη προστασία από τη διάβρωση ΙΙ. Προβολή Εργαλείου σε επαγγελματίες: - Την καταχώρηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΗΛΙΔΑ-Μ.Σ. Α.Ε. - Τη δημοσιοποίηση του Εργαλείου σε συνέδρια (με αντικείμενο τη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, … ) - Την ανάδειξη της δυνατότητας του νέου εργαλείου στο κεντρικό όργανο Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας (στους παράκτιους Δήμους) , στο Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Δ/νση Λιμενικών Έργων, Δ4), στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, στα Πολυτεχνεία της Χώρας. - συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (κατασκευαστών δομικών υλικών) ΙΙΙ. Διάχυση αποτελεσμάτων του Έργου στη επιστημονική κοινότητα - συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια - δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Ενότητα Εργασίας 3

Παραδοτέο 3.1

Δείκτες παραμετροποίησης της τρωτότητας στη ΠΔ και της έκθεσης σε ΑΚΕ.
Διαμορφώνονται οι κατάλληλοι δείκτες Παράκτιας διάβρωσης (CVI, bibliografia), τρωτότητας ακτών (BVI, REF), οπισθοχώρισης ακτών και εκδήλωσης παράκτιων πλυμμηρών (FHIS: Flood hazards intensity scale, Ballesteros et al., 2018) Μεθοδολογία Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση της απειλής του οικοσυστήματος της παράκτιας ζώνης (οπισθοχώριση ακτογραμμής / απώλεια γης, καταστροφή ή αναδιάταξη παράκτιων γεωμορφών) οικολογική τρωτότητα σε ζώνες NATURΑ στη διάβρωση (ΠΔ) και τις παράκτιες πλημμύρες προκαλούμενες από τα ΑΚΕ. Οι παραπάνω δείκτες αφορούν το πρόσφατο παρελθόν, τη σημερινή κατάσταση αλλά και τα μελλοντικά σενάρια της Μ&Α (όπως αυτά περιγράφτηκαν στην ΕΕ-2 (Π2.4). Στη περίπτωση της τρωτότητας των ακτών και ειδικότερα των παραλιακών ζωνών θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες Costal Vulnerability Index (Gornitz, 1990), τρωτότητας ακτών (Beach Vulnerability Index (Alexandrakis & Poulos, 2014), ενώ για την οπισθοχώρηση των παραλιών θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των απλοποιημένων σχέσεων των Bruun (1988), Dean (1991), Kriebel and Dean (1993), Edelman (1972) αλλά και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των ομοιωμάτων του Π2.1 (ειδικότερα σε πολύπλοκες βαθυμετρίες και σε ακτές με σημαντική επιμήκη διάβρωση). Εκτίμηση της έκθεσης στη πλημμυρική (θαλάσσια) κατάκλυση των ακτογραμμών των μελετούμενων νήσων κάτω από την τρεχουσα κλιματολογική (κυματική) κατάσταση (συμπεριλαμβανομένων κλιματικών σεναρίων για 5 περιόδους επιστροφής ακραίων φαινόμενων (5, 10, 20, 50, 100 έτη) αλλά και με βάση τα σενάρια της ΚΜ&Α. οι κυματικές ανυψώσεις για τις ακραίες κυματικές συνθήκες θα εκτιμηθούν από την εμπειρική σχέση του US Army Corps of Engineers (CEM, 2002). Οι προσομοιώσεις θα γίνουν με την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου (στατικού ή δυναμικού) ανάλογα των απαιτήσεων σε δεδομένα, π.χ. ΜΙΚΕ-2 ή LISFLOOD-ACC (LFP), ή για βάθος πλημμύρας από Vousdoukas (et al., 2016α,β). Οι ακτογραμμές θα χωριστούν σε διακριτά τμήματα, οι προγνώσεις σε km2 πλημμυρισμένων περιοχών) εισαχθούν σε GIS ώστε να παραχθούν θεματικοί χάρτες θαλάσσιας πλημμύρας.

Παραδοτέο 3.2

Δείκτες κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της ΠΔ και των ΑΚΕ.
Μεθοδολογία ποιοτικής και ποσοτικής αναγνώρισης του αντικτύπου της διάβρωσης στο οικοσύστημα της παραλιακής ζώνης. Αδιαμφισβήτητα, το μέγεθος του αντικτύπου της διάβρωσης σε μια παραλία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επακριβώς καθώς η ύπαρξη και χρήση της παραλίας, όπως και πολλών φυσικών πόρων ενός οικοσυστήματος, επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος του τοπικού οικοσυστήματος (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Συνεπώς, ο αντίκτυπος της διάβρωσης δίνεται να εκτιμηθεί μόνο προσεγγιστικά, είτε μέσω ποιοτικών μεθόδων (αναγνώριση και καταγραφή της σύνδεσης των παραγόντων του οικοσυστήματος που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την ΠΔ και τα ΑΚΕ, μέσω κατάλληλων δεικτών, στηριζόμενοι σε μια παραλλαγή της προσσέγγισης της Μεθόδου Αποκαλυπτόμενων Προτιμήσεων, η οποία βασίζεται στη χρήση πραγματικών στοιχείων τιμών και κόστους που σχετίζονται είτε με τη χρήση μιας ακτής και την αποκατάσταση των απωλειών αυτής, είτε με την επιρροή της ύπαρξης και χρήσης της ακτής στην αξία εμπορεύσιμων αγαθών ((Holland κ.ά, 2010). Επίσης θα αξιοποιηθούν οι σχετικοί δείκτες για τον αντίκτυπο της ΠΑΔ και των ΑΚΕ που αφορούν Land use (eLU), Population and social vulnerability (eSV), Critical infrastructure (eCI) (Transport system (eTs), Business settings (eBs) (Ibanez and Burriel, 2010, Viavattene et al., 2015) και Ballesteros et al. 2018).

Παραδοτέο 3.3

Μεθοδολογία συσχέτισης (ποιοτικής) της καταλληλόλητας των δυνητικών παρεμβάσεων με τα αίτια πρόκλησης και την ένταση της ΠΔ και των ΑΚΕ.
Αναπτύσσεται η μεθοδολογία ποιοτικής συσχέτισης / καταλληλόλητας μεταξύ των διαφόρων ειδών παρέμβασης (τεχνητή αναπλήρωση, κατασκευή τεχνικών έργων προστασίας, ...), των αιτιών εκδήλωσης και της έντασης (έκτασης) της ΠΑΔΙ και των ΑΚΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης που οροθετείται από το Π.1.4, αξιοποιώντας τις εκροές/Παραδοτέα της ΕΕ-2, η μέθοδος οδηγεί στην επιλογή πεπερασμένου αριθμού κατάλληλων εναλλακτικών μεθόδων παρέμβασης έναντι της διάβρωσης και της αντιμετώπισης των ΑΚΕ. Επίσης αξιολογούνται τα αποτελέσματα των βέλτιστων πρακτικών (εφαρμογή μεθόδων προστασίας ακτών) σε σχέση με το βαθμό αντιμετώπισης της ΠΑ και ΑΚΕ σε υπάρχουσες εφαρμογές, ενώ με τα αποτελέσματα των μαθηματικών προσομοιώσεων του Π2.1 ως προς την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας προηγούμενων παρεμβάσεων θα συνεκτιμηθεί και με βάση τα χωρικά αποτελέσματα της χωρικής εξέλιξης της ακτογραμμής όπως αυτή προκύπτει από την επεξεργασία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων πριν και μετά την τεχνική παρέμβαση. Επίσης για τη συσχέτιση τεχνικών παρεμβάσεων με την ένταση της ΠΔ ή/και ΑΚΕ θα αξιοποιηθούν στοιχεία από ανάλογες ακτομηχανικές παρεμβάσεις της Εταιρίας ΗΛΙΔΑ-Σ.Μ Α.Ε. αλλά και δεδομένα που συλλέχτηκαν από τον Καθηγητή Ακτομηχανικής και Έργων Προστασίας Ακτών Θ. Καραμπά. (Ομάδα έργου ΕΚΠΑ) Επίσης, θα εξάγεται το προκαταρκτικό κόστος των έργων με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια, μετά την προκαταρκτική διαστασιολόγηση των διατομών των τεχνικών έργων και της αναπλήρωσης.

Παραδοτέο 3.4

Μεθοδολογία επιλογής του είδους της Παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ΠΔ και των ΑΚΕ (μετριασμός των επιπτώσεων και προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή).
Αναπτύσσεται η μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών παρεμβάσεων, για τη ΠΔ και τις επιπτώσεις των ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης που οροθετείται από το Π.1.5 και αξιοποιώντας τις εκροές/Παραδοτέα της ΕΕ-2. Η μέθοδος αξιολόγησης θα στηρίζεται στην Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και οδηγεί στην επιλογή κατάλληλων εναλλακτικών μεθόδων παρέμβασης και εκτίμηση του κόστους τους. Η μέθοδος που θα αναπτυχθεί θα αξιολογεί συγκριτικά τις εναλλακτικές παρεμβάσεις στηριζόμενη σε κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Στην πρώτη κατηγορία κριτηρίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι μετρήσεις οι οποίες θα προέλθουν από την εκτίμηση του αντικτύπου της διάβρωσης (βλ. Π.2.3) και της ωφέλειας που προκύπτει από τα πιθανά διαφορετικά αποτελέσματα των εναλλακτικών έργων. Επίσης σημαντικό κριτήριο αποτελεί το κόστος του έργου καθώς και η διάρκεια αυτού. Στη δεύτερη κατηγορία εξετάζεται η περιβαλλοντική διάσταση του κάθε έργου, όπως ο βαθμός συμβατότητάς του με τις κατευθύνσεις του θεσμικού πλαισίου (βλ. Π.1.5), οι κίνδυνοι υποβάθμισης του παράκτιου περιβάλλοντος είτε με απώλεια προστατευόμενων ειδών όπως π.χ. οι ποσειδωνίες στον εγγύς υποθαλάσσιο χώρο, είτε χερσαίων παρακείμενων οικοτόπων. Σημαντική παράμετρος για την αποτελεσματική χρήση του συστήματος αξιολόγησης είναι η δυνατότητα χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων καθώς και η ευχέρεια στάθμισης της βαρύτητας των κριτηρίων. Για το λόγο αυτό θα επιλεχθεί η μέθοδος της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (Analytic Hierarchy Process – AHP η οποία αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης η οποία επιτρέπει την εκ των προτέρων στάθμιση της σημαντικότητας των κριτηρίων αξιολόγησης (Saaty, 1999). Το βασικό πλεονέκτημα των μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων είναι η ικανότητα να συνδυάζουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα καθώς και να εντάσσουν κριτήρια όπως τα περιβαλλοντικά τα οποία εντάσσονται με δυσκολία στις μεθόδους ανάλυσης κόστους-οφέλους (Τudela κ.α. 2006; Beria κ.ά. 2012).

Παραδοτέο 3.5

Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα, προβλέπεται η συγγραφή και προώθηση – έκδοση ικανού αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων είτε σε πρακτικά συνεδρίων είτε σε επιστημονικά περιοδικά. Στην συγγραφή των εργασιών αυτών πρωτεύοντα ρόλο θα έχουν τα δυο ερευνητικά ιδρύματα συνεπικουρούμενα από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Εταιρίας.

Ενότητα Εργασίας 4

Παραδοτέο 4.1

Δόμηση & Πρωτόκολλο Λειτουργίας του Εργαλείου ILIDA-KIT.
Καταγράφεται αναλυτικά η λογική λειτουργίας του εργαλείου, αναφέρονται οι διασυνδέσεις μεταξύ των εκροών των Παραδοτέων των ΕΕ 1 και ΕΕ2 και αναλύονται οι υπολογιστικές διαδικασίες που θα αναπτυχθούν για την παροχή των υπηρεσιών του προϊόντος. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα αποτελείται από τρία κύρια μέρη: (1) τη βάση δεδομένων (database), (2) το λογισμικό διαμοίρασης των δεδομένων (application server), και (3) το πρόγραμμα – εφαρμογή που θα αξιοποιεί τα δεδομένα. Το εργαλείο ενσωματώνει τις πληροφορίες της ΕΕ 1, τα συστήματα δεικτών των Π.3.1 και Π.3.2 καθώς και τη προτεινόμενη μέθοδο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων του Π.3.4. Όσον αφορά στο το πρόγραμμα – εφαρμογή, στο πλαίσιο της έρευνας, θα αναζητηθεί η κατάλληλη μαθηματική διαδικασία (μέθοδος, αλγόριθμος), έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι τιμές των μεταβλητών «απόφασης» με βάση το καθορισμό του «στόχου» και λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές λύσεις οι οποίες οδηγούν σε μια εφικτή λύση / παρέμβαση που βελτιστοποιεί τον στόχο του προβλήματος που είναι η αντιμετώπιση της διάβρωσης και των ΑΚΕ. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά το εργαλείο θα δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες, οι οποίες εν πολλοίς προσδιορίζουν και τα επίπεδα προσφερόμενων υπηρεσιών με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης τους: 1. Συνδρομή για τη λήψη επιλεγμένων πληροφοριών σχετικά με την περιοχή με δυνατότητα επικαιροποίησης (Εκροές ΕΕ 1) 2. Συνδρομή για τη λήψη πακέτου συστήματος δεικτών με δυνατότητα επικαιροποίησης (Εκροές ΕΕ 1 και ΕΕ2 – Π.1.1 και Π.1.2) 3. Χρήση πλήρους πακέτου για την υλοποίηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων σχετικά με την επιλογή χωροθέτησης επένδυσης (χωρική αναζήτηση) ή ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θεματική αναζήτηση) (Εκροές ΕΕ 1, ΕΕ2 – Π.1.1, Π.1.2, Π.1.3 με εξατομικευμένες επιλογές δεικτών και βαρών κριτηρίων). 4. Χρήση πλήρους πακέτου με κατάλληλη προσαρμογή και μέτρηση συστήματος δεικτών στο πλαίσιο Προκαταρκτικών Μελετών αντιμετώπισης της ΠΔ και ΑΚΕ Σημειώνεται πως για κάθε πακέτο υπηρεσιών, το σύστημα παρέχει τις δυνατότητες οπτικοποίησης των δεδομένων που ζητούνται, αλλά και των αντίστοιχων δεικτών σε κατάλληλα υπόβαθρα, όπως, ορθοφωτοχάρτες ΕΚΧΑ, Χάρτες Open Street Map, Χάρτες Google κ.α.). Ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί μέσα στους χάρτες (zoom in / out, pan, identify) ενώ θα έχει τη δυνατότητα εμφάνισης περιγραφικής πληροφορίας και πραγματοποίησης σύνθετων αναζητήσεων.

Παραδοτέο 4.2

Πιλοτική Εφαρμογή Εργαλείου.
Πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου για την αξιολόγησή της λειτουργίας του, αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων και της αποτελεσματικότητας του. Το εργαλείο δοκιμάζεται σε δύο βασικές περιπτώσεις εφαρμογής. (α) για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας παρελθόντων παρεμβάσεων (τεχνικών έργων προστασίας) και (β) για τη σωστή επιλογή νέων τεχνικών παρεμβάσεων σε παραλιακές ζώνες με υφιστάμενο το πρόβλημα της διάβρωσης και την έκθεση σε ΑΚΕ. Στη πρώτη περίπτωση το εργαλείο θα εφαρμοστεί σε πιλοτικά στη παραλία της Κατερίνης, Κοκκίνη Χάνι (Δ. Ηρακλείου, Κρήτης) όπου αφού απέτυχαν τα αρχικά έργα (κάθετοι πρόβολοι) έγινε επανασχεδιασμός και νέα τεχνική παρέμβαση με παράλληλους στη ακτογραμμή κυματοθραύστες. Με δεδομένα παλαιότερες βαθυμετρίες και δεδομένα παρελθόντων ετών (π.χ. ανεμολογικά, κυματικά) θα προσομοιωθεί το κυματικό πεδίο και η εξέλιξη ακτογραμμής πριν την κατασκευή των έργων και θα γίνει πιστοποίηση των διαβρωτικών φαινομένων (μεθοδολογία Π2.3). Κατόπιν το εργαλείο, βαθμονομημένο πλέον, θα εφαρμοστεί με δεδομένα (π.χ. ανεμολογικά) των ετών μετά την κατασκευή των έργων. Με τον τρόπο αυτόν θα γίνει αποτίμηση των παρεμβάσεων ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Στη δεύτερη περίπτωση, ουσιαστικά θα εκτελεστούν οι υπολογιστικές διαδικασίες που προβλέπονται από το Π.3.4 ώστε μέσω της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για να προκύψει η βέλτιστη λύση με βάση τα κριτήρια που θα επιλεγούν κατά περίπτωση εισάγοντας στην ανάλυση τις διαφορετικές τεχνικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν κριθεί κατάλληλες να αντιμετωπίσουν τη ΠΔ και ΑΚΕ και σε σχέση με τα αίτια που την προκαλούν (εκροές Παραδοτέου Π3.3). Το εργαλείο θα εφαρμοστεί σε παραλιακές ζώνες της Δ. Πελοποννήσου με υφιστάμενο το πρόβλημα της διάβρωσης (παρόν και μέλλον) και για τις οποίες θα γίνει ακτομηχανικός σχεδιασμός των διαφορετικών παρεμβάσεων (τεχνικών έργων) και θα συνυπολογστούν τα περιβαλλοντικά, θεμικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα (ΕΕ-2).

Παραδοτέο 4.3

Τεχνικο-οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση του εργαλείου.
Στο Π.4.3 πραγματοποιείται η τεχνοικο-οικονομική μελέτη αξιοποίησης του εργαλείου από πλευράς κυρίως της Εταιρίας που ενδεικτικά θα περιλαμβάνει Επιγραμματικά το ζητούμενο περιεχόμενο της είναι: (α) Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης (αγοράς και ανταγωνισμού): Αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς, εντοπισμός της αγοράς στόχος, των χαρακτηριστικά των πελατών, των αναγκών τους και τους λόγους χρήσης του προϊόντος / υπηρεσία. (β) Αξιολόγηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων Αναζήτηση άμεσου και έμμεσου ανταγωνισμός καθώς και των εναλλακτικές λύσεις η επιλογές προς την επιλογή του εργαλείου. (γ) Εκτίμηση του κόστους του εργαλείου (συμπεριλαμβανομένων της μετέπειτα υποστήριξης και των δράσεων μάρκετινγκ και προώθησης) Η εκτίμηση του κόστους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης του εργαλείου. Θα γίνει ανάλυση της επένδυσης και κατηγοριοποίηση των δαπανών σε επιµέρους οµοειδείς τοµείς βάσει τυπικών δαπανών. (δ) Εκτίμηση σεναρίων πωλήσεων και των εσόδων από την πώληση Για κάθε έτος λειτουργίας του έργου υπολογίζονται τα καθαρά έσοδα του έργου και γίνεται αναλυτική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων. Τα επιμέρους ποσά εσόδων ή εξόδων υπολογίζονται αναλυτικά λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα (αντίστοιχα: εργασίας ή υλικού ή χρόνου κλπ.) και την τιμή μονάδος (εργασίας ή υλικού ή χρόνου κλπ.) κάθε παραμέτρου. (ε) Εκτίμηση μελλοντικής απόκρισης και δυναμικής εξέλιξης προϊόντος μετά το πέρας του έργου, Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και μέθοδοι αποτίμησης / παρακολούθησης οικονομικών δεικτών. (στ) Τελική εκτίμηση αξίας πώλησης του εργαλείου Διαμόρφωση της τελική τιμής προϊόντος / παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των δεδομένων που έχουν εξαχθεί από τα παραπάνω στάδια. Για την συνδρομή στην εκπόνηση της Τεχνικο-οικονομικής μελέτης η ΗΛΙΔΑ-Σ.Μ Α.Ε. έχει προβλέψει ανάθεση σχετικής Υπεργολαβίας οικονομικού συμβούλου.

Παραδοτέο 4.4

Δράσεις προώθησης – εμπορικής αξιοποίησης του Εργαλείου ILIDA_ΚΙΤ.
Στο πλαίσιο της προώθησης - εμπορικής αξιοποίησης του Εργαλείου η ΗΛΙΔΑ-Σ.Μ. Α.Ε. έχει σχεδιάσει μια σαφή επιχειρηματική πορεία για την εμπορική εκμετάλλευση του ILIDA_KIT αλλά και των αποτελεσμάτων της έρευνας, με μακροπρόθεσμο στόχο, τα βήματα της οποίας περιλαμβάνουν: (α) Σύνθεση ομάδας μακροπρόθεσμης αξιοποίησης του συστήματος. Στόχος της ομάδας θα είναι το ILIDA_KIT να ενταχθεί και να διατηρηθεί αυτόνομα και ως προϊόν στην αγορά. Για την σύνθεση της ομάδας, θα επιλεγούν πρόσωπα από κάθε φορέα αλλά και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Συντονιστικό ρόλο θα έχει η Εταιρία. (β) Επίδειξη του συστήματος σε ενδιαφερόμενους. Μια σαφής και περιεκτική περιγραφή του συστήματος συνοδευόμενη από τον απαραίτητο εξοπλισμό επίδειξης θα καταρτιστεί μετά το πέρας του έργου, εστιάζοντας τα οφέλη, τα ερευνητικά επιτεύγματα και τις δυνατότητες που έχουν προκύψει. Η Ήλιδα θα ηγηθεί αυτής της διαδικασίας, ξεκινώντας με την προσέγγιση δήμων του νομού Ηλείας αλλά και άλλων παράκτιων δήμων ή περιφερειακών ενοτήτων σε Ελλάδα και Κύπρο. (γ) Μελέτη της δυναμικής εκκίνησης νέου φορέα. Το πεδίο αυτού του βήματος είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού μιας οντότητας που θα προσφέρει μαζί με το σύστημα ILIDA_KIT, συμβουλευτικές υπηρεσίας και προϊόντα/εφαρμογές που θα αναπτύσσονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη (δ) Αποτύπωση ερευνητικής και εκπαιδευτικής δυναμικής. Η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου ILIDA_KIT θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των διδακτικών ενοτήτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης του περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης συμπεριλαμβανομένου και του μετριασμού - προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω ανάπτυξης προηγμένων δεξιοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και εμπλουτισμό πανεπιστημιακών μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών. Επιπλέον, το ILIDA_KIT θα στοχεύσει τα ερευνητικά εργαστήρια , για να μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα υιοθέτησης του. Παράλληλος στόχος είναι να χτιστεί, πάνω σε υπάρχουσες ή νέες συνεργασίες, η δυναμική δημιουργίας νέων ερευνητικών προτάσεων για συναφή έργα Τέλος προβλέπεται η συμμετοχή (παρουσίαση του εργαλείου ILIDA-KIT) σε σχετική εμπορική Έκθεση που αφορούν τη γενικότερη διαχείριση της παράκτιας ζώνης ή ειδικότερα στις πρακτικές παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ΠΑΔΙ και των ΑΚΕ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο